Общи Условия 

/Правила за ползване/

 

Условия за използване на онлайн магазин  на http://www.carmelgold.bg

 

1. Настоящите общи условия за ползване („Условията”) уреждат взаимоотношенията между „КАРМЕЛ ГОЛД” ЕООД, ЕИК 207538605, наричано по-долу за краткост "„КАРМЕЛ ГОЛД” като Доставчик, от една страна, и Потребителите на интернет страницата, купувачи на стоки, намиращи се на уебсайт http://www.carmelgold.bg, наричани по-долу за краткост „Потребители”, от друга.

 1.1 „КАРМЕЛ ГОЛД” ЕООД, е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 207538605, със седалище и адрес на управление със седалище и адрес на управление жк. ”Възраждане”-ІV, бул./ул. М.Р. 27, имейл адрес office@carmelgold.bg, телефон +359 89 760 1325

 1.2. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. 

 1.3. Дружеството притежава Лиценз за осъществяване на дейността.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия за ползване преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). Ако не приемете Условията, посочени тук, няма да разполагате с възможност да ползвате нашата Онлайн Магазин. При използване на услугите ни, ще бъде израз от Ваша страна, че се съгласявате с Условията.

Във връзка с предоставяните Услуги www.carmelgold.bg обработва лични данни съгласно Политика за защита на личните данни („Политика”), която е видима и леснодостъпна на сайта ни.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на “КАРМЕЛ ГОЛД” ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “КАРМЕЛ ГОЛД” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Доставчика “КАРМЕЛ ГОЛД”.

2. Съгласие с условията

2.1. Потребителят декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия с поставяне на отметка в поле „Съгласен съм с Общи условия“ на сайта.  

 1. Продажбата на стоки се извършва само след направена на сайта регистрация.

 С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и “КАРМЕЛ ГОЛД” договор.

 1. Отговорности

4.1. “КАРМЕЛ ГОЛД” не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на Онлайн магазина и информацията, публикувана в нея.

4.2. “КАРМЕЛ ГОЛД” не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

4.3. Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на “КАРМЕЛ ГОЛД” забележите нередности, моля сигнализирайте на e-mail: www.carmelgold.bg

 1. Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 Сайт http://www.carmelgold.bg  и всички негови подстраници.

 Потребител/ Клиент – означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на стоки от търговеца, чрез електронния магазин, което е потвърдило съгласието си с настоящите Общи условия. При съмнение относно предоставените данни на клиента, търговецът си запазва правото да откаже поръчката/да прекрати договора, като уведоми клиента за това.

 Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна, които се изпращат на клиентите при поискване и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

 Лични данни – информация за физическо лице – три имена, дата на раждане, e-mail, телефон.

 Стока – означава всеки продукт, собственост на “КАРМЕЛ ГОЛД”, предлаган в интернет страницата www.carmelgold.bg. Всяка стока се обозначава с основните си характеристики и с продажна цена.

 Договор за продажба – договор, по силата на който “КАРМЕЛ ГОЛД” прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях.

 Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

6. Технически стъпки за сключване на договор.

 6.1 Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на ”КАРМЕЛ ГОЛД”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ”КАРМЕЛ ГОЛД” стоки.

6.2. Договорът се сключва на български език.

6.3 Договорът между ”КАРМЕЛ ГОЛД” и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: www.carmelgold.bg

6.4 Страна по договора с ”КАРМЕЛ ГОЛД” е Потребителят съгласно данните, предоставени при направената поръчка чрез онлайн платформата (сайта).

 1. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Настоящите Общи условия представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко-продажба с „КАРМЕЛ ГОЛД“ ЕООД.

6.6 При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, ”КАРМЕЛ ГОЛД” има право да се свърже с Потребителя на посочен от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

6.7 “КАРМЕЛ ГОЛД” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни данни.

6.8 Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 

6.9. Всяка изпратена чрез сайта поръчка ще бъде считана от страна на ”КАРМЕЛ ГОЛД” за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра. Задължение на Потребителя е да спазва конфиденциалност на потребителското си име и парола.

7. Поръчка

 7.1. При липса на наличност от дадена стока “КАРМЕЛ ГОЛД” си запазва правото да откаже поръчката.

7.2. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на “КАРМЕЛ ГОЛД”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка. Избирането на стоки/продукти от сайта става с кликване върху бутона „КУПИ”. По този начин избраната стока/продукт се добавя във виртуална „КОЛИЧКА”, в която се съдържа информация за всеки продукт, количество и цената му, както и общо дължимата сума на избраните стоки/продукти. 

7.3. След окончателен избор на стоки/продукти, които Клиента желае да закупи, следва да кликне върху бутона „ПОРЪЧАЙ”.

7.4. Необходимо е Потребителят/Клиентът да предостави данни за извършване на доставката, както и методите на плащане и доставка, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта. Това може да бъде направено чрез натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ”.

7.4. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

7.5 В случай, че “КАРМЕЛ ГОЛД” не разполага с поръчан от Потребителя продукт и не може да изпълни Поръчката, то “КАРМЕЛ ГОЛД” се задължава да уведоми за това Потребителя.

 1. “КАРМЕЛ ГОЛД” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

8.1. “КАРМЕЛ ГОЛД” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

- е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

- е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “КАРМЕЛ ГОЛД”;

- са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “КАРМЕЛ ГОЛД”.

 1. Цени

9.1. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на “КАРМЕЛ ГОЛД” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

9.2. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

9.3 “КАРМЕЛ ГОЛД” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

9.4 “КАРМЕЛ ГОЛД” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от “КАРМЕЛ ГОЛД”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. 

9.5. “КАРМЕЛ ГОЛД” може да обявява дадени продукти в промоционална кампания. Това ще бъде отбелязано в страницата на промотирания продукт с надпис „ПРОМОЦИЯ“.

 ВАЖНО: Поради естеството на предлаганите продукти и възможните разминавания в грамовете на подобни по вид продукти, цената на всеки отделен артикул е възможно да се различава от първоначално обявената цена в сайта. Възможните разлики са с допустими стойности до ± 5 сантиграма. Това би довело до разлика в крайната цена, дължима от Потребителя/Клиента. 

С оглед горното представител на „КАРМЕЛ ГОЛД“ ще се свърже с всеки Потребител, направил Поръчка през сайта и ще уведомява за разликата в грамовете на Продуктите, респективно и разликата в цената. Поръчките на подобни Продукти ще се изпълняват само след изричното потвърждение от Потребителя за разликата в грамове и цена на поръчания Продукт. В този случай договорът ще се счита за сключен след изричното потвърждение от страна на Потребителя/Клиента.

„КАРМЕЛ ГОЛД“ НЕ носи отговорност за това разминаване в грамовете на продуктите, тъй като те НЕ са произведени от „КАРМЕН ГОЛД“.

10. Промени

10.1. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.

10.2. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, не трябва да ползвате Онлайн магазинa. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

11. Плащане

 11.1 Плащането на поръчани продукти може да се извърши единствено чрез наложен платеж, при получаване на продуктите.

12. Условия, начини и срок на доставка

12.1. “КАРМЕЛ ГОЛД” се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества.

12.2. Ако Потребителят е заявил своята поръчка до офис на Куриерската фирма, то той разполага със срок от 5 работни дни, считано от датата на доставка, за да я приеме. След изтичането на този срок поръчката се анулира и се връща обратно на “КАРМЕЛ ГОЛД”.

 Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следната куриерска фирма:

ЕКОНТwww.econt.com

Доставката се извършва до адрес на потребителя на територията на Република България, до офис на куриерската фирма.

Разходите за доставка са индивидуално посочено в табличен вид по-долу. Потребителят заплаща куриерските услуги в случай на връщане на стоки към “КАРМЕЛ ГОЛД”, освен при погрешно изпратена стока към Потребителя от “КАРМЕЛ ГОЛД”.

Предвид естеството на предлаганите в Онлайн магазина Продукти, всички пратки се изпращат със застраховка, която се поема от Потребителя. 

Преди изпращане на поръчаната стока “КАРМЕЛ ГОЛД” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

“КАРМЕЛ ГОЛД” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства “КАРМЕЛ ГОЛД” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

“КАРМЕЛ ГОЛД” обработва поръчките в срок от 2 работни дни от извършване на поръчката, като забавяне може да се получи от проблеми с дружествата, осъществяващи логистиката, както и форсмажорни обстоятелства, свързани с Ковид криза, налагаща забавяния и проблеми с логистиката на стоките. Доставката обичайно се извършва в рамките на обичайния в практиката срок съобразно с избрания способ за доставка. Възможно е удължаване срока на доставка поради временна липса на поръчан от вас продукт или недостатъчната му наличност за изпълнение на заявеното от вас количество, както и при обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. В такива случаи ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

“КАРМЕЛ ГОЛД” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ДОСТАВКА 

 

Тегло

Офис - Офис

Офис - Адрес

Адрес - Адрес

до 1 кг.

3.20 лв.

4.66 лв.

5.38 лв.

до 3 кг.

3.20 лв.

5.60 лв.

6.33 лв.

 - Всички цени са с включен ДДС и такса гориво;

- Към посочените цени е начислена такса гориво, подлежаща на месечна актуализация. Размерът й се определя  в началото на всеки месец на база цените на дребно за дизелово гориво. Размерът на таксата гориво е обявен на сайта на Еконт, като за месец …… 2023г. е размер на 15 %.

- За междуградско пратки към цените се начислява надбавка Тол – такса в размер на 0,04 лв. без ДДС за пратки с тегло до 31.5 кг.

  Условия:

“КАРМЕЛ ГОЛД” предоставя на своите клиенти възможност за избор на един от следните начини за доставка на поръчаните през www.carmelgold.bg стоки:

 • До адрес, посочен от клиента
  • До офис на куриерска фирма Еконт или автомат на Еконт

Доставки до адрес, посочен от клиента:

В случай, че поръчката е заявена до офис на Еконт, клиентът разполага със срок от 5 работни дни от датата на доставка, за да я получи. Неполучена в този срок поръчка се анулира и се връща обратно на склад във ”КАРМЕЛ ГОЛД” ЕООД.

 *За пратки до по-малки населени места, където куриерска фирма Еконт има конкретен седмичен график за разнос, се спазва съответният график.

**Възможно е удължаване срока на доставка поради временна липса на поръчан от вас продукт или недостатъчната му наличност за изпълнение на заявеното от вас количество, както и при обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. В такива случаи ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.

***Препоръчваме Ви да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която получавате по имейл, след като пратката е предадена на куриерска фирма Еконт.

 За да се избегнат неволни грешки, след всяка поръчка клиентът получава известие по имейл, потвърждаващо направената поръчка, на контакти предоставени от клиента. Куриерска фирма Еконт ще изпрати на клиента мейл в момента, когато поръчката е приета в Еконт за изпълнение на доставка, както и имейл/sms в деня на доставката.

12. Връщане на продукт

12.1. Потребителят има правото да върне продукти в рамките на 14 дни от закупуването им, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. Разходите по връщането на пратката се поемат от Потребителя. При изпълнение на по-горе описаните условия, след получаване на продукта, “КАРМЕЛ ГОЛД” се задължава да възстанови на Потребителя сумата за върнатия продукт.

12.2. Възстановяването на сумата се извършва по начина, по който е получена от “КАРМЕЛ ГОЛД” ЕООД, освен ако изрично не е упоменато, че Потребителят  предпочита друг платежен метод. Платени пратки с наложен платеж от Потребителя, се връщат по банкова сметка, посочена в искането на Потребителя към “КАРМЕЛ ГОЛД”.

12.3. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведоми за своето име, адрес, телефонен номер, email, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление. Достатъчно е да изпратите e-mail относно упражняването на право на отказ в рамките на упоменатия 14-дневен срок, като ние ще изпратим формуляр за отказ, в който да бъде посочена банкова сметка.

12.5. Ако се откажете от направена поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата на връщане на стоката. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

 

Отказът може да бъде направен чрез изпращане на стандартен формуляр за отказ на адрес град Варна, ЖК Възраждане IV, ул. М.Р. № 27 или по е-мейл: office@carmelgold.bg.

  13. Интелектуална собственост

 Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др, разположени на уебсайта на “КАРМЕЛ ГОЛД” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на “КАРМЕЛ ГОЛД” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “КАРМЕЛ ГОЛД”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на “КАРМЕЛ ГОЛД”, “КАРМЕЛ ГОЛД” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “КАРМЕЛ ГОЛД”.

“КАРМЕЛ ГОЛД” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

“КАРМЕЛ ГОЛД” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. “КАРМЕЛ ГОЛД” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

14. Прекратяване и разваляне на договора

 “КАРМЕЛ ГОЛД” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на “КАРМЕЛ ГОЛД” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail).

15. Помирителна клауза

 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

16. Изменение на общите условия

 “КАРМЕЛ ГОЛД” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес и/или публикува на видно място в интернет магазина www.carmelgold.bg  или в потребителския им профил съобщение за измененията на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и “КАРМЕЛ ГОЛД”, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми “КАРМЕЛ ГОЛД” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

 В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

17. Приложимо право

 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

“КАРМЕЛ ГОЛД” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.

 “КАРМЕЛ ГОЛД” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва лични данни, посочени в общите условия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услуги.

 “КАРМЕЛ ГОЛД” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

“КАРМЕЛ ГОЛД” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

 19. Информация за органи, контролиращи дейността

 Органите, регулиращи дейността на “КАРМЕЛ ГОЛД” са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

 За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 За КЗК:

Уебсайт: www.cpc.bg 

тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15

Имейл: cpcadmin@cpc.bg

адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18 


Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

 Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

 Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между “КАРМЕЛ ГОЛД” и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София.

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на:

  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

  Общи разпоредби

 • Онлайн магазинът функционира при правилата, описани в Общите условия. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на онлайн магазина, нито че последният не съдържа грешки.
 • КАРМЕЛ ГОЛД си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до целия онлайн магазин, без съгласието на Потребителя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
 • КАРМЕЛ ГОЛД си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на онлайн магазина.